Dane podstawowe (master data) to zbiór zaufanych danych o charakterze ogólnym, z natury nietransakcyjnych, rozpowszechniany w organizacji między różne systemy dziedzinowe. Danymi podstawowymi mogą być kartoteki klientów, produktów, pracowników, materiałów, projektów, itp.

Dane referencyjne (reference data), w kontekście zarządzania danymi, są to dane opisujące dopuszczalne wartości w tabelach faktów, zdarzeń, transakcji, parametrów klientów, produktów lub procesów. Do danych referencyjnych mogą należeć przykładowo: zakładowy plan kont, słownik segmentów klienta, słownik obowiązujących stawek VAT, słownik województw, powiatów i gmin. Szczególnym rodzajem danych referencyjnych są zestawy reguł walidacji i kontroli jakości danych, słowniki sterujące algorytmami alokacji, konsolidacji i segmentacji, a także mapy przekodowywania danych.

Procesy zarządzania danymi podstawowymi (MDM Master Data Management) oraz referencyjnymi (RDM Reference Data Management) mają szczególnie istotne znaczenie w organizacjach o złożonej architekturze systemów informatycznych, gdzie często aplikacje biznesowe nie są w stanie wymieniać pomiędzy sobą danych podstawowych i referencyjnych, lub synchronizacja tych danych musi być wykonywana manualnie. Sytuacja taka może skutkować błędami procesów biznesowych i niespójnością analiz, wpływając na zwiększenie kosztów przedsiebiorstwa.

Kluczowym warunkiem powodzenia wdrożenia rozwiązania typu MDM/RDM jest identyfikacja właściciela biznesowego (gestora) dla poszczególnych zbiorów danych podstawowych, skuteczne wdrożenie zasady pojedynczego źródła prawdy oraz wdrożenie procedur ich bieżącej aktualizacji.

Sanmargar realizuje wdrożenia rozwiązań MDM/RDM w oparciu o autorskie rozwiązanie Metastudio DRM.

#metastudio

Metastudio DRM

Metastudio DRM to rozwiązanie do zarządzania danymi referencyjnymi, w tym słownikami wartości, hierarchiami, regułami walidacji i konwersji danych, parametrami procesów przetwarzania danych.

Zobacz więcej »


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu