Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom przedsiębiorstw w obszarze zarządzania jakością danych (Data Governance), w szczególności wyzwaniom stawianym przed bankami przez Rekomendację D Komisji Nadzoru Finansowego, oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe i wdrożeniowe w obszarach zarządzania danymi, ich architekturą i jakością.

Zarządzanie architekturą danych

Organizacje chcące kontrolować ryzyka operacyjne związane z przetwarzaniem danych, powinny dysponować wiedzą dotyczącą tego, jakie dane przetwarzane są w ramach prowadzonej przez nie działalności, jakie są ich źródła (w tym z określeniem, czy są to źródła wewnętrzne, czy zewnętrzne) oraz w jakich jednostkach, procesach i systemach realizowane jest to przetwarzanie. W tym celu powinny przeprowadzić inwentaryzację przetwarzanych danych oraz systematycznie przeglądać rezultaty tej inwentaryzacji pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Zakres i poziom szczegółowości powyższej inwentaryzacji powinny być uzależnione od skali działalności oraz określonej przez organizację istotności poszczególnych grup danych.

Dysponując doświadczeniami z tego typu przedsięwzięć, zwłaszcza w sektorze bankowym, jesteśmy w stanie przeprowadzić stosowne analizy obejmujące procesy biznesowe i miejsca przetwarzania danych, podział ról i obowiązków związanych z tym przetwarzaniem, a także istniejące (lub brakujące) w organizacji procedury związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych.

Po opracowaniu wyników analiz możemy wdrożyć dedykowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie architekturą danych poprzez centralne repozytorium wiedzy.

Zarządzanie jakością danych

Kolejnym, naturalnym krokiem po zinwentaryzowaniu zasobów, procesów, systemów i kluczowych ról związanych z przetwarzaniem danych jest wdrożenie mechanizmów kontroli ich jakości. Oferujemy przekrojowe analizy posiadanych zbiorów danych, obejmujące opracowanie raportów bieżącej ich jakości, poszerzone o opracowanie procedur identyfikacji błędów, zasad czyszczenia (poprawiania) oraz założeń do mechanizmów cyklicznej kontroli jakości.

Oferujemy specjalistyczne narzędzia wspierające realizację ciągłego procesu zarządzania jakością danych w organizacji, pozwalające na sformalizowanie i określenie spójnych zasad zarządzania jakością danych:

  • właścicieli danych,
  • kryteriów jakościowych,
  • częstości weryfikacji,
  • testów jakościowych.

Sanmargar DQS

Sanmargar DQS. Rozwiązanie wspomagające walidacje, standaryzacje, czyszczenie danych klientów, kontrahentów.

Zobacz więcej »

Prywatny: DataQuality On-Line

DataQuality On-Line to możliwość interaktywnej pracy ze środowiskiem Sanmargar DQS i weryfikacji jakości danych adresowych.

Zobacz więcej »

Michał Chronowski

Opiekun produktu