Denodo Platform jest rozwiązaniem służącym do budowy jednolitej warstwy dostępu do danych niezależnie od ich źródła.

Po wdrożeniu Denodo aplikacje analityczne, raportowe, procesy ETL „widzą” rozproszone dane jak jedną bazę SQL. Denodo umożliwia łączenie w jednym zapytaniu, na jednym raporcie danych z wielu źródeł jednocześnie np. z ORACLE, Teradata, Hadoop i pliku Excel bez potrzeby ingerowania w istniejące systemy, aplikacje.

Do głównych korzyści zastosowania Denodo należy zaliczyć:

Zarządzanie rozwojem

 • łatwe i szybkie wdrożenie nowych aplikacji dostępowych – na pytanie gdzie są dane, jaki jest model zawsze jest jedna odpowiedź, jeden link do bazy, jedna dokumentacja, która sama się tworzy;
 • możliwość łączenia danych na przykład z plików i baz danych bez potrzeby budowania pośrednich baz danych, hurtowni, procesów ETL;
 • brak potrzeby redundancji danych (hurtownia danych, środowisko analityczne, dedykowane data marty) powielania danych w różnej technologii, czy różnym poziomie agregacji. (tworzenie danych preagregowanych realizowane jest przez warstwę wirtualną jedynie tam gdzie faktycznie jest to niezbędne z powodów optymalizacji czasu zapytań);
 • wykorzystanie danych online (Hurtownia Danych) i archiwalnych (na przykład Hadoop) w jednym zapytaniu bez potrzeby ingerencji w istniejące aplikacje, raporty;

Data Governance / General Data Protection Regulation (GDPR)

 • Spełnienie wymogów regulacyjnych (Data Governance, GDPR);
 • ułatwiona analiza pochodzenia danych;
 • spójny model danych organizacji i automatyczne dokumentowanie spełniające wymogi regulacyjne;
 • jedno miejsce definiowania uprawnień zintegrowane z systemami autoryzacji jak AD, LDAP;
 • uprawnienia do danych na poziomie obszarów, tabel, kolumn;

Zarządzanie zmianą

 • brak potrzeby wprowadzania zmian w wielu aplikacjach korzystających z danych, gdy zmienia się coś u źródeł, zarówno w modelu danych jak i technologii. (np. możliwe jest wymiana Teradata na ORACLE, czy odwrotnie bez wpływu na aplikacje);
 • ułatwiona analiza wpływu zmian na systemy;
 • niski koszt zarządzania zmianą.

Główne obszary zastosowania:

 • Budowa nowej Hurtownia Danych w nowoczesny i szybki sposób
 • Rozszerzenie zastosowania istniejącej Hurtowni Danych
 • dołączenie do istniejących danych danych z nowych źródeł,
 • dołączenie danych real-time
 • Połączenie tematycznych Hurtowni Danych w jeden widok
 • Łączenie danych aktualnych z baz danych z archiwalnym z plików lub Hadoop
 • Tworzenie nowych, nowoczesnych virtualnych Data Marts
 • Wdrożenie wyższego poziomu bezpieczeństwa dla danych
 • Podniesieni efektywności zarządzania zmianą
 • Spełnienie wymogów regulacyjnych (Data Governance, GDPR)

Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu